Mother Tongue

Blog

Spring Equinox

 

Written: 13th of March 2021 by Dajana Heremic 

Blessed Spring Equinox, the threshold into the lighter half of the year! Day and night for this brief moment are equal in length, a time of precious balance between the seemingly opposite powers and qualities of light and dark. While in the lands below the Equator the dark is overtaking the hours of light, in the Northern Hemisphere the power of the Sun is rising and outpacing darkness. And that light has awakened all of Nature and is quickening the longing seeds into shoots, trees into budding leafs, animals into labour and our own animal life force into movement. It reawakens what Dylan Thomas called “the force that through the green fuse drives the flower.” This time is marked by newborn animals and the abundant budding green of Mother Earth. Everywhere in Nature new life is birthed and is – though still small and fragile – growing courageously. 

Ostara is one of the many the (neo)pagan names for this Spring celebration, named after the Germanic fertility goddess Eostre, and is the source for the names of Easter and for example the hormone estrogen. Ostara is a time of fertility, growth, new beginnings and of stepping out into the World. It calls us to welcome in Spring and bless the sown seedlings of our lives desire! Taking the first steps in manifesting what we have dreamt up during the hibernation of Winter. Tending to that which we want to let grow and flourish – making plans and taking actions to realise our set intentions.

Since last spring I can’t help feeling that perhaps the worldwide pandemic could have inspired or reawakened a new (but very old) way of thinking and living that is focussed on relationship with all our Relations in the Web of Life. How can we, with this new beginning, create a lifestyle that puts our Home, the Earth at the “Hearth” and centre of our life. How can I reconnect with Mother Nature and make a sustainible life possible for me and my children? What steps are needed? What movement do I want to create? What community do I want to live in? What is storing in my inner cauldron? What plans are arising? How can I keep my body, home and surroundings cleansed? How can I fan my fire and creativity? How can I focus and keep my goals and actions clear?

Let’s go outside and meet the budding trees and surging young green cover of the soil. Let’s cook wild garlic soup in the cauldron on the fire, dye eggs and textiles and make gathering baskets. Let’s sing with the blackbird and greet lambs & the bees. Let’s welcome Spring at dawn!

Lente Equinox

Gezegend Lente Equinox, de poort naar de lichtere helft van het jaar! Dag en nacht zijn voor een gering moment even lang, wat een verfijnde balans schept tussen de schijnbaar tegengestelde krachten en kwaliteiten van licht en donker. Terwijl in de landen beneden de equator het donker de uren van de dag opslokt, neemt in het Noordelijk halfrond de kracht van de Zon toe en neemt het over van het duister. Dat licht heeft de Natuur opnieuw laten ontwaken en doet de begerige zaden ontkiemen, de bomen in blad uitlopen, de dieren baren en ons eigen dierlijke levenskracht ontluiken. Het herroept hetgeen Dylan Thomas “de kracht die door de groene schacht de bloem drijft” noemde. Deze tijd wordt gekenmerkt door vogelzang, pas geboren dieren en het prille groen van Moeder Aarde. In de gehele natuur wordt nieuw leven geboren en is – hoewel nog klein en kwetsbaar – dapper aan het groeien.

Ostara is een van de paganistische namen voor deze Lenteviering, vernoemd naar de Germaanse godin Eostre, en de bron voor woorden als ‘Easter’ (Pasen), en bijvoorbeeld het hormoon oestrogeen. Ostara is een vruchtbare tijd van groei, nieuw begin en het naar Buiten treden, jezelf in de wereld zetten. Met de Lente Equinox verwelkomen we de lente in ons leven en zegenen we de met Imbolc geplantte zaden van ons verlangen. We nemen de eerste stappen in de manifestatie van hetgeen onze dromen in de Wintertijd hebben voortgebracht. Zorg dragen voor hetgeen we willen laten groeien en bloeien – het maken van plannen en ondernemen van actie om onze intenties te verwezenlijken. 

 

Sinds de afgelopen lente krijg ik steeds meer het gevoel dat de wereldwijde pandemie wellicht een nieuwe (maar eigenlijk heel oude) wijze van leven en denken heeft aangewakkerd die gericht is op de relatie met al onze Verwanten in het Levensweb. Hoe kunnen we dan nu, met deze nieuwe lente, een levensstijl eigen maken die ons ware thuis de Aarde opnieuw in het hart en midden van ons leven plaatst. Hoe kan ik mij herverbinden met de cyclische moeder Natuur en een duurzaam en waarlijk voedend leven scheppen voor mij en mijn kinderen? Welke stappen zijn hiervoor nodig? Welke beweging wil ik in gang zetten? In welke community wil ik leven? Wat borrelt er in mijn magische ketel? Welke plannen willen verwezenlijkt worden? Hoe kan ik mijn lichaam, thuis en omgeving zuiveren en schoon houden? Hoe kan ik mijn vuur en creativiteit voeden? Hoe vind ik focus en houd ik mijn doelen en daden helder?

Laten we naar buiten gaan, de in knop en blad zwellende bomen en de onverschrokken groene bodembedekking ontmoeten. Laten we daslook soep brouwen in de ketel op het vuur, eieren en stoffen natuurlijk verven en wilgenmanden vlechten. Met de merel meezingen en de lammeren en bijen begroeten. Laten we de lente bij het ochtendgloren verwelkomen!

Terug Naar Het Begin

Terug Naar Het Begin

Als kind heb ik de oorlog in Bosnië meegemaakt, en ben ik na de oorlog met mijn moeder, broertje en zus naar Nederland gekomen. We hebben mijn grootouders en familie achtergelaten en ik heb me vele jaren ontworteld gevoeld.

Lees meer

Newsletter

Dajana Heremic

Follow Me

Policies & Care

© 2022 Dajana Heremic. All content created by the artist.